سرور مجازی

(انتخاب گروه دیگر)

سرور مجازی پلن 1
سرور مجازی پلن 2
سرور مجازی پلن 3
سرور مجازی پلن 4
سرور مجازی پلن 5
سرور مجازی پلن 6
سرور مجازی پلن 7
سرور مجازی پلن 8
سرور مجازی پلن 9
سرور مجازی پلن 1
پردازنده
Intel Xeon E3 1245v2
تعدا هسته
1
RAM
1GB
فضای هارد
30 گیگابایت
ترافیک ماهانه
نامحدود
پورت شکه
1 گیگابیت
تعداد آی پی
1 عدد
دیتا سنتر
ovh فرانسه
20,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی پلن 2
پردازنده
Intel Xeon E3 1245v2
تعدا هسته
1
RAM
1GB
فضای هارد
50 گیگابایت
ترافیک ماهانه
نامحدود
پورت شکه
1 گیگابیت
تعداد آی پی
1 عدد
دیتا سنتر
ovh فرانسه
50,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی پلن 3
پردازنده
Intel Xeon E3 1245v2
تعدا هسته
2
RAM
1GB
فضای هارد
100 گیگابایت
ترافیک ماهانه
نامحدود
پورت شکه
1 گیگابیت
تعداد آی پی
1 عدد
دیتا سنتر
ovh فرانسه
70,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی پلن 4
پردازنده
Intel Xeon E3 1245v2
تعدا هسته
2
RAM
2GB
فضای هارد
150 گیگابایت
ترافیک ماهانه
نامحدود
پورت شکه
1 گیگابیت
تعداد آی پی
1 عدد
دیتا سنتر
ovh فرانسه
90,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی پلن 5
پردازنده
Intel Xeon E3 1245v2
تعدا هسته
3
RAM
2GB
ضای هارد
250 گیگابایت
ترافیک ماهانه
نامحدود
پورت شکه
1 گیگابیت
تعداد آی پی
1 عدد
دیتا سنتر
ovh فرانسه
120,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی پلن 6
پردازنده
Intel Xeon E3 1245v2
تعدا هسته
4
RAM
4GB
فضای هارد
500 گیگابایت
ترافیک ماهانه
نامحدود
پورت شکه
1 گیگابیت
تعداد آی پی
1 عدد
دیتا سنتر
ovh فرانسه
150,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی پلن 7
پردازنده
Intel Xeon E3 1245v2
تعدا هسته
4
RAM
4GB
فضای هارد
1 ترابایت
ترافیک ماهانه
نامحدود
پورت شکه
1 گیگابیت
تعداد آی پی
1 عدد
دیتا سنتر
ovh فرانسه
200,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی پلن 8
پردازنده
Intel Xeon E3 1245v2
تعدا هسته
4
RAM
8GB
فضای هارد
3 ترابایت
ترافیک ماهانه
نامحدود
پورت شکه
1 گیگابیت
تعداد آی پی
1 عدد
دیتا سنتر
ovh فرانسه
350,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی پلن 9
پردازنده
Intel Xeon E3 1245v2
تعدا هسته
8
RAM
10GB
فضای هارد
6 ترابایت
ترافیک ماهانه
نامحدود
پورت شکه
1 گیگابیت
تعداد آی پی
1 عدد
دیتا سنتر
ovh فرانسه
450,000 تومان
ماهانه