هاست دانلود

 • 5,000/mo

  Plan1-2GB

   Wordpress Hosting
  • 2 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  Commander
 • 7,000/mo

  Plan2-5GB

   Wordpress Hosting
  • 5 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  Commander
 • 10,000/mo

  Plan3-10GB

   Wordpress Hosting
  • 10 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  Commander
 • 14,000/mo

  Plan4-20GB

   Wordpress Hosting
  • 20 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  Commander
 • 22,000/mo

  Plan5-40GB

   Wordpress Hosting
  • 40 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  Commander
 • 28,000/mo

  Plan6-60GB

   Wordpress Hosting
  • 60 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  Commander