سرور مجازی

 • 20,000/mo

  سرور مجازی پلن 1

   Wordpress Hosting
  • Intel Xeon E3 1245v2 پردازنده
  • 1 تعدا هسته
  • 1GB RAM
  • 30 گیگابایت فضای هارد
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • 1 گیگابیت پورت شکه
  • 1 عدد تعداد آی پی
  • ovh فرانسه دیتا سنتر
  سفارش دهید
 • 50,000/mo

  سرور مجازی پلن 2

   Wordpress Hosting
  • Intel Xeon E3 1245v2 پردازنده
  • 1 تعدا هسته
  • 1GB RAM
  • 50 گیگابایت فضای هارد
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • 1 گیگابیت پورت شکه
  • 1 عدد تعداد آی پی
  • ovh فرانسه دیتا سنتر
  سفارش دهید
 • 70,000/mo

  سرور مجازی پلن 3

   Wordpress Hosting
  • Intel Xeon E3 1245v2 پردازنده
  • 2 تعدا هسته
  • 1GB RAM
  • 100 گیگابایت فضای هارد
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • 1 گیگابیت پورت شکه
  • 1 عدد تعداد آی پی
  • ovh فرانسه دیتا سنتر
  سفارش دهید
 • 90,000/mo

  سرور مجازی پلن 4

   Wordpress Hosting
  • Intel Xeon E3 1245v2 پردازنده
  • 2 تعدا هسته
  • 2GB RAM
  • 150 گیگابایت فضای هارد
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • 1 گیگابیت پورت شکه
  • 1 عدد تعداد آی پی
  • ovh فرانسه دیتا سنتر
  سفارش دهید
 • 120,000/mo

  سرور مجازی پلن 5

   Wordpress Hosting
  • Intel Xeon E3 1245v2 پردازنده
  • 3 تعدا هسته
  • 2GB RAM
  • 250 گیگابایت ضای هارد
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • 1 گیگابیت پورت شکه
  • 1 عدد تعداد آی پی
  • ovh فرانسه دیتا سنتر
  سفارش دهید
 • 150,000/mo

  سرور مجازی پلن 6

   Wordpress Hosting
  • Intel Xeon E3 1245v2 پردازنده
  • 4 تعدا هسته
  • 4GB RAM
  • 500 گیگابایت فضای هارد
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • 1 گیگابیت پورت شکه
  • 1 عدد تعداد آی پی
  • ovh فرانسه دیتا سنتر
  سفارش دهید
 • 200,000/mo

  سرور مجازی پلن 7

   Wordpress Hosting
  • Intel Xeon E3 1245v2 پردازنده
  • 4 تعدا هسته
  • 4GB RAM
  • 1 ترابایت فضای هارد
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • 1 گیگابیت پورت شکه
  • 1 عدد تعداد آی پی
  • ovh فرانسه دیتا سنتر
  سفارش دهید
 • 350,000/mo

  سرور مجازی پلن 8

   Wordpress Hosting
  • Intel Xeon E3 1245v2 پردازنده
  • 4 تعدا هسته
  • 8GB RAM
  • 3 ترابایت فضای هارد
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • 1 گیگابیت پورت شکه
  • 1 عدد تعداد آی پی
  • ovh فرانسه دیتا سنتر
  سفارش دهید
 • 450,000/mo

  سرور مجازی پلن 9

   Wordpress Hosting
  • Intel Xeon E3 1245v2 پردازنده
  • 8 تعدا هسته
  • 10GB RAM
  • 6 ترابایت فضای هارد
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • 1 گیگابیت پورت شکه
  • 1 عدد تعداد آی پی
  • ovh فرانسه دیتا سنتر
  سفارش دهید